foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

เวลาขณะนี้

Login Form

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมันวันนี้

เว็บที่น่าสนใจ

 

 

 

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเปตอง ระดับจังหวัด โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในระดับอายุ 14 ปีชาย และ ระดับอายุ 16 ปีหญิง ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร
วันที่ 31 สิงหาคม 2560
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "เยาวชนต้นแบบห่างไกลยาเสพติด"
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2560 เพื่อ
น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลบเดช
ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560
พระมหาสิทธิการเยื้อน (เจ้าคุณเยื้อน) นำคณะธรรมทูตสรรจร มาให้ความรู้แก่
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
วันที่ 24 สิงหาคม 2560
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี
ธงชาติไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียน วันที่ 24 สิงหาคม 2560
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนต้านภัยยาเสพติด "บางกะพ้อมเกมส์" ณ สนาม
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) วันที่ 22 สิงหาคม 2560
พิธีเทอดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
ทางโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติ
เพื่อรำลึกถึงพระคุณแม่
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ วิถีไทย มัธยมศึกษา 2560
โดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม
และ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย วันที่ 4 สิงหาคม 2560
โรงเรียนได้จัดทำข้อตกลง (MOU) ร่วมมือเรื่องเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานต่างๆ เช่น วัด ทหาร ตำรวจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลนักเรียน ชุมชน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด
โรงเรียนได้ดำเนินการโครงการ "โรงเรียนสีขาว" เพื่อมุ่งเน้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประการณ์ในการดำรงชีวิต ได้รับการบ่มเพาะปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึก รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน สามารถปกป้องตนเอง ชุมชน และสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติด
กิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนได้ส่งตัวแทนนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้การทำบ้านดิน ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้เขากลิ้ง จ.เพชรบุรี และนำมาขยายผลต่อกับนักเรียนในโรงเรียน และจัดตั้งศูนย์ศึกษาเรียนรู้บ้านดินขึ้นในโรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ
ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียน วันที่ 11 กรกฏาคม 2560

 

โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม ผู้บริหาร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงเรียน วันที่ 8 มิถุนายน 2560
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ จัดกิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย ในโรงเรียน โดยให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน และสภานักเรียน วันที่ 8 มิถุนายน 2560
นักเรียนเข้าร่วมโครงฝึกอบรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ "จัดทำดอกไม้จันทน์" เพื่อใช้ในราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 5 มิถุนายน 2560

ข่าวการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางสาวสุจิตราภรณ์  ดวงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนในเขต สพม.10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
     ศรัทธาสมุทร
     ถาวรานุกุล
     อัมพวันวิทยาลัย
     ท้ายหาด
     วัดบางกะพ้อม
     สกลวิสุทธิ
     เทพสุวรรณชาญวิทยา
     เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
     วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
สมุทรสาคร
      สมุทรสาครวิทยาลัย
      สมุทรสาครบูรณะ
      เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีครินทร์
      พันท้ายนรสิงห์วิทยา
      สมุทรสาครวุฒิชัย
      กระทุ่มแบน - วิเศษสมุทคุณ
      กุศลวิทยา
      อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
      วัดธรรมจริยาภิรมย์
      หลักสองส่งเสริมวิทยา
      วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
เพชรบุรี
      พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
      เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
      บางจานวิทยา 
      วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
      คงคาราม
      ดอนยางวิทยา     
      โยธินบูรณะ เพชรบุรี
      หนองหญ้าปล้องวิทยา
     
บ้านแหลมวิทยา
     
วชิรธรรมโศภิต
     
บางตะบูนวิทยา
     
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
     
โตนดหลวงวิทยา
     
ห้วยทรายประชาสรรค์
     
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
     
ท่ายางวิทยา
      หนองจอกวิทยา
      หนองชุมแสงวิทยา
     
บ้านลาดวิทยา
     
แก่งกระจานวิทยา
     
ป่าเด็งวิทยา
      เขาย้อยวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
      ประจวบวิทยาลัย
      อ่าวน้อยวิทยานิคม
      หว้ากอวิทยาลัย
     
ทับสะแกวิทยา
     
ห้วยยางวิทยา
     
บางสะพานวิทยา
     
ธงชัยวิทยา
     
ชัยเกษมวิทยา
     
บางสะพานน้อยวิทยาคม
     
กุยบุรีวิทยา
     
ยางชุมวิทยา
     
เมืองปราณบุรี
      ปากน้ำปราณวิทยา
      เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
     
หัวหิน
     
หัวหินวิทยาคม
     
หนองพลับวิทยา
     
สามร้อยยอดวิทยาคม

สถิติผู้เยี่ยมชม

100891
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
180
176
356
99250
3678
4230
100891

IP ของคุณ : 54.234.65.78
2018-01-22 15:54

Copyright © 2018 High School Rights Reserved.