foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

ประกาศโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติโดยสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

 

 ประกาศโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติ โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนเป็นภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คำสั่งที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศ       รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โดยใช้เงินนอกงบประมาณของโครงการยกระดับคุณภาพการสอนภาษาต่างประเทศ จำนวน ๑ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Wat Bangkapom (Konglabyingprachanusorn) School Announces:

Wat Bangkapom (Konglabyingprachanusorn) School is looking for 1 highly motivated and qualified teacher who can teaches secondary students during July 19th - September 30th, 2021.

รายละเอียดเพิ่มเติม :More details


Facebook โรงเรียน : https://www.facebook.com/โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ-2025509057724115

รับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่


ประกาศโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
เรื่อง เลื่อนวันประชุมผู้ปกครองและกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่
sealed


 


 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

คลิกเลือก : เจตจำนง สพฐ    |   เจตจำนง สพม.10    |    เจตจำนง รร.วัดบางกะพ้อมฯรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย

ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ

          ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 1 ค่า ใช้เป็นตัวแทนค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ 6 ชนิด ได้แก่  ข้อมูลเพิ่มเติม>>


 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
          ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสายธารศรัทธา โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

โครงการคนเก่ง คนดี ศรีบางกะพ้อมด้วยกระบวนการลูกเสือ
          โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) จัดฝึกอบรมโครงการ "คนเก่ง คนดี ศรีบางกะพ้อมด้วยกระบวนการลูกเสือ" ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ จัดทำบุญประจำปีเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 63 ปี วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยมี ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์ วัดบางกะพ้อม และวัดแก้วฟ้า เนื่องในวันเข้าพรรษา วันทีึ่ 3 กรกฎาคม 2563
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน ให้นักเรียนสามารถเ้าถึงการเรียนการสอนได้ 100% และเพื่อให้ความปลอดภัยของนักเรียนตั้งแต่ออกจากบ้านถึงเลิกเรียนจนกลับบ้าน  1 กรกฎาคม 2563  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล และขั้นตอนการลงโปรแกรม IEP Online  โดย นางสาวสุมาณี  พวงพันธ์  นางสาวกาญจนา  กมลสิทธิชัย และ นางสุดาพร  จันทร์กา เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องสายธารศรัทธา โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-15.30 น. 
   
 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นางสาวทัศนา  จรจวบโชค ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการรับมอบตัวนักเรียน ณ ห้องสายธารศรัทธา โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) วันที่ 8 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00-12.00 น.
 

 "บางกะพ้อมปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด # 1" นางสาวทัศนา  จรจวบโชค ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู มอบของยังชีพ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

"บางกะพ้อมปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด # 2"  พระปลัดสมศักดิ์ อตฺตสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม และคณะครู มอบของยังชีพ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

"บางกะพ้อมปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด # 3"  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ ได้ตั้งตู้ปันสุข บริเวณทางเข้าโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนวัดบางกะพ้อม ชุมชนใกล้เคียง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา

ข่าวการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางสาวทัศนา  จรจวบโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน

สถิติผู้เยี่ยมชม

275074
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
63
96
159
273883
159
3812
275074

IP ของคุณ : 18.204.48.69
2021-08-02 16:07

Copyright © 2021 Watbangkapom School Rights Reserved.