foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม


 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

คลิกเลือก : เจตจำนง สพฐ    |   เจตจำนง สพม.10    |    เจตจำนง รร.วัดบางกะพ้อมฯรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย

ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ

          ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ดัชนีคุณภาพอากาศ 1 ค่า ใช้เป็นตัวแทนค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ 6 ชนิด ได้แก่  ข้อมูลเพิ่มเติม>>


 

ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

ภาคเรียนที่ 1/2563

     

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

มัธยมศีกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 


          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายจังหวัด ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) กำหนด
          โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) จึงดำเนินการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียด คลิกที่นี่
-
----------------------------------------------------------------------------------

เข้าสู่ กระดานสนทนา ชาว บ.พ. ที่นี่

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
          ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสายธารศรัทธา โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

โครงการคนเก่ง คนดี ศรีบางกะพ้อมด้วยกระบวนการลูกเสือ
          โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) จัดฝึกอบรมโครงการ "คนเก่ง คนดี ศรีบางกะพ้อมด้วยกระบวนการลูกเสือ" ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ จัดทำบุญประจำปีเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 63 ปี วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยมี ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์ วัดบางกะพ้อม และวัดแก้วฟ้า เนื่องในวันเข้าพรรษา วันทีึ่ 3 กรกฎาคม 2563
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน ให้นักเรียนสามารถเ้าถึงการเรียนการสอนได้ 100% และเพื่อให้ความปลอดภัยของนักเรียนตั้งแต่ออกจากบ้านถึงเลิกเรียนจนกลับบ้าน  1 กรกฎาคม 2563  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล และขั้นตอนการลงโปรแกรม IEP Online  โดย นางสาวสุมาณี  พวงพันธ์  นางสาวกาญจนา  กมลสิทธิชัย และ นางสุดาพร  จันทร์กา เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องสายธารศรัทธา โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-15.30 น. 
   
 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นางสาวทัศนา  จรจวบโชค ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการรับมอบตัวนักเรียน ณ ห้องสายธารศรัทธา โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) วันที่ 8 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00-12.00 น.
 

 "บางกะพ้อมปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด # 1" นางสาวทัศนา  จรจวบโชค ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู มอบของยังชีพ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

"บางกะพ้อมปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด # 2"  พระปลัดสมศักดิ์ อตฺตสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม และคณะครู มอบของยังชีพ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

"บางกะพ้อมปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด # 3"  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ ได้ตั้งตู้ปันสุข บริเวณทางเข้าโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนวัดบางกะพ้อม ชุมชนใกล้เคียง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา

ข่าวการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางสาวทัศนา  จรจวบโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนในเขต สพม.10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
     ศรัทธาสมุทร
     ถาวรานุกุล
     อัมพวันวิทยาลัย
     ท้ายหาด
     วัดบางกะพ้อม
     สกลวิสุทธิ
     เทพสุวรรณชาญวิทยา
     เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
     วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
สมุทรสาคร
      สมุทรสาครวิทยาลัย
      สมุทรสาครบูรณะ
      เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีครินทร์
      พันท้ายนรสิงห์วิทยา
      สมุทรสาครวุฒิชัย
      กระทุ่มแบน - วิเศษสมุทคุณ
      กุศลวิทยา
      อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
      วัดธรรมจริยาภิรมย์
      หลักสองส่งเสริมวิทยา
      วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
เพชรบุรี
      พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
      เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
      บางจานวิทยา 
      วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
      คงคาราม
      ดอนยางวิทยา     
      โยธินบูรณะ เพชรบุรี
      หนองหญ้าปล้องวิทยา
     
บ้านแหลมวิทยา
     
วชิรธรรมโศภิต
     
บางตะบูนวิทยา
     
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
     
โตนดหลวงวิทยา
     
ห้วยทรายประชาสรรค์
     
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
     
ท่ายางวิทยา
      หนองจอกวิทยา
      หนองชุมแสงวิทยา
     
บ้านลาดวิทยา
     
แก่งกระจานวิทยา
     
ป่าเด็งวิทยา
      เขาย้อยวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
      ประจวบวิทยาลัย
      อ่าวน้อยวิทยานิคม
      หว้ากอวิทยาลัย
     
ทับสะแกวิทยา
     
ห้วยยางวิทยา
     
บางสะพานวิทยา
     
ธงชัยวิทยา
     
ชัยเกษมวิทยา
     
บางสะพานน้อยวิทยาคม
     
กุยบุรีวิทยา
     
ยางชุมวิทยา
     
เมืองปราณบุรี
      ปากน้ำปราณวิทยา
      เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
     
หัวหิน
     
หัวหินวิทยาคม
     
หนองพลับวิทยา
     
สามร้อยยอดวิทยาคม

สถิติผู้เยี่ยมชม

249619
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
23
180
674
247562
342
4586
249619

IP ของคุณ : 3.235.108.188
2021-03-03 05:53

Copyright © 2021 Watbangkapom School Rights Reserved.