foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

…………………………………………………

1 นางยุบล  อันล้ำเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2 พระปลัดสมศักดิ์  อตฺตสุโภ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
3 นางสาวบุญทวี  อารยอสนี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ
4 นายปิยชัย  จันทร์พลับ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5 นายนพดล  วงษ์สวัสดิ์  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ
 6 นายอภิชาติ  กังเจริญวัฒนา ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
นาย สมชาย  ถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นางสาวอัจฉรา  นิลศรี  ผู้แทนครู กรรมการ
น.ส.สุจิตราภรณ์  ดวงจันทร์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ

 

Copyright © 2021 Watbangkapom School Rights Reserved.