foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

เวลาขณะนี้

Login Form

เว็บที่น่าสนใจ

 

 

 

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
http://www.bkp-ssk.ac.th | Website Policy of Office of Watbangkapom School
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ http://www.bkp-
ssk.ac.th ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address)
ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code)
หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)
2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง http://www.bkp-
ssk.ac.th จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Age)
สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต
(Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ
อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ http://www.bkp-
ssk.ac.th จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address)
ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page)
ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring
Website Address)
4. http://www.bkp-ssk.ac.th ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy
Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บรวบรวม
ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ http://www.bkp-ssk.ac.th
ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้
และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ
ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1. http://www.bkp-ssk.ac.th จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่
เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจกรรมหรือกิจกรรมของ http://www.bkp-ssk.ac.th เท่านั้น

2. http://www.bkp-ssk.ac.th ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ http://www.bkp-
ssk.ac.th ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
3. ในกรณีที่ http://www.bkp-ssk.ac.th
ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์
การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ http://www.bkp-ssk.ac.th เป็นต้น http://www.bkp-
ssk.ac.th จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว
เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ
http://www.bkp-ssk.ac.th
สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก http://www.bkp-
ssk.ac.th ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ http://www.bkp-ssk.ac.th
การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน http://www.bkp-
ssk.ac.th
จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อรั
กษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น
http://www.bkp-ssk.ac.th
จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น
จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น
การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ http://www.bkp-ssk.ac.th ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser)
ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้”
ก็จะทำให้เว็บไซต์ http://www.bkp-ssk.ac.th สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้
จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย
หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ “คุกกี้”
จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ดังนั้น http://www.bkp-ssk.ac.th
จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม
หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้
เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น http://www.bkp-ssk.ac.th
จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม
หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ http://www.bkp-ssk.ac.th ติดต่อกับ http://www.bkp-ssk.ac.th
การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ http://www.bkp-ssk.ac.th
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ
เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
https://www.bkp-ssk.ac.th ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย
อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ http://www.bkp-ssk.ac.th ต่อไป
โดยท่านสามารถติดต่อกับโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้
“โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) | เลขที่ 5 ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 | โทรศัพท์ 034-751072” | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การเปิดเผยข้อมูล : OIT 2566

Copyright © 2024 Watbangkapom School Rights Reserved.