ผู้บริหารและบุคลากร
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

   
   
ชื่อ-สกุล : นางสาวทัศนา  จรจวบโชค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 034-751072
มือถือ :  
อีเมล์ :  
   
   

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ

ระดับการศึกษา/วุฒิ จากสถาบัน
     
     
     
     

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
     
     
     
     

ประวัติผลงาน

ปี พ.ศ. ผลงาน เอกสารอ้างอิง