foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

เวลาขณะนี้

Login Form

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมันวันนี้

เว็บที่น่าสนใจ

 

 

 

วิสัยทัศน์
     สร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาเยาวชนบนพื้นฐานความพอเพียงเพื่อการดำรงตนเป็นพลเมืองอาเซียน

พันธกิจ
     1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้เรียนโดยสนองความต้องการของชุมชน
     2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ
     3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
     4. พัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตของผู้เรียน
     5. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน
     6. พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
     7. พัฒนาความร่วมมือและส่งเสริมทักษะความสามารถของบุคลากร

ค่านิยม
     โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ธำรงไว้ซึ่งการปลูกฝังและรักษาคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้เกิดแก่ผู้เรียน

เป้าหมาย
     นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

อัตลักษณ์
     มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์
     การสร้างโอกาสทางการศึกษา

วัตถุประสงค์
     1. ส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
     2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามค่านิยม 12 ประการ
     3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้านในการการจัดการเรียนรู้ มีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
     4. เสริมสร้างความตระหนักต่อความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการศึกษาแก่บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวกข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่าย
     5. ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรภายนอก ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ในการจัดและพัฒนาการจัดการศึกษา
     6. สนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้สอดรับกับภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและด้านการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางสาวสุจิตราภรณ์  ดวงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนในเขต สพม.10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
     ศรัทธาสมุทร
     ถาวรานุกุล
     อัมพวันวิทยาลัย
     ท้ายหาด
     วัดบางกะพ้อม
     สกลวิสุทธิ
     เทพสุวรรณชาญวิทยา
     เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
     วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
สมุทรสาคร
      สมุทรสาครวิทยาลัย
      สมุทรสาครบูรณะ
      เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีครินทร์
      พันท้ายนรสิงห์วิทยา
      สมุทรสาครวุฒิชัย
      กระทุ่มแบน - วิเศษสมุทคุณ
      กุศลวิทยา
      อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
      วัดธรรมจริยาภิรมย์
      หลักสองส่งเสริมวิทยา
      วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
เพชรบุรี
      พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
      เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
      บางจานวิทยา 
      วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
      คงคาราม
      ดอนยางวิทยา     
      โยธินบูรณะ เพชรบุรี
      หนองหญ้าปล้องวิทยา
     
บ้านแหลมวิทยา
     
วชิรธรรมโศภิต
     
บางตะบูนวิทยา
     
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
     
โตนดหลวงวิทยา
     
ห้วยทรายประชาสรรค์
     
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
     
ท่ายางวิทยา
      หนองจอกวิทยา
      หนองชุมแสงวิทยา
     
บ้านลาดวิทยา
     
แก่งกระจานวิทยา
     
ป่าเด็งวิทยา
      เขาย้อยวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์
      ประจวบวิทยาลัย
      อ่าวน้อยวิทยานิคม
      หว้ากอวิทยาลัย
     
ทับสะแกวิทยา
     
ห้วยยางวิทยา
     
บางสะพานวิทยา
     
ธงชัยวิทยา
     
ชัยเกษมวิทยา
     
บางสะพานน้อยวิทยาคม
     
กุยบุรีวิทยา
     
ยางชุมวิทยา
     
เมืองปราณบุรี
      ปากน้ำปราณวิทยา
      เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
     
หัวหิน
     
หัวหินวิทยาคม
     
หนองพลับวิทยา
     
สามร้อยยอดวิทยาคม

สถิติผู้เยี่ยมชม

172462
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
64
92
325
171326
1968
3079
172462

IP ของคุณ : 54.242.25.198
2019-06-19 10:50

Copyright © 2019 Watbangkapom School Rights Reserved.