foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

เวลาขณะนี้

Login Form

เว็บที่น่าสนใจ

 

 

 

 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
    - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
    2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
    2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2
    2.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3
    2.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4

3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
   3.1 ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 1)
   3.2 ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
   3.3 ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)
   3.4 ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)

4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
   4.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2
   4.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3

5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
   - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546

6. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
   - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

7.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
   7.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 1
   7.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2

8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
   - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

9. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
    - พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
 
10. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
    10.1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
    10.2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฉบับที่ 2
    10.3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฉบับที่ 3

11. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

12.พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551
    12.1 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
    12.2 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ฉบับที่ 2

13.พระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
    - พระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

14.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
    - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

15.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

16. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
     - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548

17.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
    
17.1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
     17.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  ฉบับที่ 2
     17.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 3
     17.4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 4
    
18. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562

     18.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562
     18.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ฉบับที่ 2

การเปิดเผยข้อมูล : OIT 2566

Copyright © 2024 Watbangkapom School Rights Reserved.