foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

คณะครู นักเรียน รับมอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล 5 จาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช) ณ วัดนาโคก จ.สมุทรสาคร วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

 

คณะครูร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร วันที่ 27 เมษายน 2559

 

คณะครูโรงเรียนวัดบางกะพ้อมร่วมกับชุมชนวัดบางกะพ้อมสืบสารวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันมหาสงกรานต์ "สรงน้ำพระ" ณ วัดบางกะพ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 13 เมษายน 2559

 

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รับมอบประกาศนียบัตร โดย นางสาววรรณา  ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) วันที่ 28 มีนาคม 2559
คณะผู้บริหาร ร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ 2 "ศรีนครินทร์สัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง" ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ สมุทรสาคร วันที่ 25 มีนาคม 2559
ผู้บริหาร คณะครู ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ ห้องอัมพวันเธียเตอร์ โรงเรียนอัมพว้นวิทยาลัย จัดโดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 วันที่ 21 มีนาคม 2559
ผู้บริหาร คณะครู ต้อนรับคุณครู นุชจรี  กลิ่นมณฑา ย้ายมาปฏิบัติราชการโรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ จากโรงเรียนบ้านแม่คะเมย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  วันที่ 14 ่มีนาคม 2559
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ทัศนศึกษา อุทยานราชภักดิ์ อุทยานประวัติศาสตร์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 7 มีนาคม 2559
กิจกรรมน้องส่งพี่ รุ่นน้องร่วมกิจกรรมส่งรุ่นพื่ ม.3 และ ม.6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2559

 

พิธีรับมอบจักรยานพระราชทาน นักเรียนร่วมพิธีรับมอบจักรยานพระราชทาน โครงการจักรยานพระราชทาน สมเด็ยพระบรมโรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

คณะครูน้อมถวายการต้อนรับและถวายความเคารพอย่างสูงยิ่ง เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช) โปรดเมตตามาเป็นประธานมอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางสาวทัศนา  จรจวบโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(ITA)

Copyright © 2024 Watbangkapom School Rights Reserved.