foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สร้างโอกาสทางการศึกษา สานศาสตร์พระราชา พัฒนาการจัดการเรียนรวม

การไหว้ครู  เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของไทย  ที่นิยมกันมาแต่โบราณ  ชาวไทยเราถือกันว่า  เมื่อเราจะเริ่มศึกษาเล่าเรียนวิชาการใดๆ  ก็ตาม  จะเรียนกระบี่กระบอง  ชกมวย  ดนตรี  หรือฟ้อนรำทำเพลงต่างๆ  ตลอดจนการเรียนหนังสือ  จะต้องมีการขึ้นครู  หรือมีการไหว้ครูก่อน  เพราะคิดว่าศิษย์ที่ให้ความเคารพต่อครูนั้น  ย่อมจะเป็นผลให้การศึกษาเล่าเรียนนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ ได้จัดพิธีไหว้ครู และทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน วันที่ 7 กรกฏาคม 2559
โรงเรียนเข้าร่วมรับการประเมิน ผลงานวิธีปฎิบัติที่ดี (Best Practice) "1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์" ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
บริษัท เอส.เอ็น.เอ็น.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดบางกะพ้อมฯ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติด ภายในชุมชนวัดบางกะพ้อม วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
ครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด" วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2559 ณ ค่ายลุกเสือครูเชียร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ วัดบางกะพ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานกตัญญู โครงการปั่นจักรยานกตัญญู รักพ่อแม่ รักษ์ฟ้า รักษ์น้ำ รักษ์แผ่นดิน วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) จังหวัดสมุทรสงคราม สพม.10

 

ผู้บริหารสถานศึกษา


นางสาวทัศนา  จรจวบโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(ITA)

Copyright © 2024 Watbangkapom School Rights Reserved.