วิสัยทัศน์
     สร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาเยาวชนบนพื้นฐานความพอเพียงเพื่อการดำรงตนเป็นพลเมืองอาเซียน

พันธกิจ
     1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้เรียนโดยสนองความต้องการของชุมชน
     2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ
     3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
     4. พัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตของผู้เรียน
     5. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน
     6. พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
     7. พัฒนาความร่วมมือและส่งเสริมทักษะความสามารถของบุคลากร

ค่านิยม
     โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ธำรงไว้ซึ่งการปลูกฝังและรักษาคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้เกิดแก่ผู้เรียน

เป้าหมาย
     นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

อัตลักษณ์
     มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์
     การสร้างโอกาสทางการศึกษา

วัตถุประสงค์
     1. ส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
     2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามค่านิยม 12 ประการ
     3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้านในการการจัดการเรียนรู้ มีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
     4. เสริมสร้างความตระหนักต่อความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการศึกษาแก่บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวกข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่าย
     5. ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรภายนอก ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ในการจัดและพัฒนาการจัดการศึกษา
     6. สนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้สอดรับกับภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและด้านการศึกษา