ผู้บริหารและบุคลากร
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
     

   
   
ชื่อ-สกุล : นายวัฒณา  ตระกูลศักดิ์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บ. อุตสาหกรรมศิลป์/เกษตร
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 034-751072
มือถือ :  
อีเมล์ : wa-tr@hotmail.com
   
   

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ

ระดับการศึกษา/วุฒิ จากสถาบัน
2514-2519 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้น(ป.3) ร.ร.อนุบาลราชบุรี  จ.ราชบุรี
2519-2520 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้น(ป.4) ร.ร.อนุบาลสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
2520-2522 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย(ป.7) ร.ร.เมืองสมุทรสงคราม  จ.สมุทรสงคราม
2522-2524 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.ศ.3) ร.ร.ถาวรานุกูล  จ.สมุทรสงคราม
2524-2527 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จ.ราชบุรี
2527-2529 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จ.ราชบุรี
2529-2532 ครุศาสตร์บัณฑิต / อุตสาหกรรมศิลป์/เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
     

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2529-2530 ร.ร.ด่านทับตะโกราษฏร์อัปถ้มภ์  จ.ราชบุรี ครู 2 ระดับ 2
2530-2532 ร.ร.ด่านทับตะโกราษฏร์อัปถ้มภ์  จ.ราชบุรี ครู 2 ระดับ 3
2532-2533 ร.ร.ด่านทับตะโกราษฏร์อัปถ้มภ์  จ.ราชบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2533-2536 ร.ร.ด่านทับตะโกราษฏร์อัปถ้มภ์  จ.ราชบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 4
2536-2538 ร.ร.ด่านทับตะโกราษฏร์อัปถ้มภ์  จ.ราชบุรี อาจารย์ 1 ระดับ 5
2538-2540 ร.ร.ด่านทับตะโกราษฏร์อัปถ้มภ์  จ.ราชบุรี อาจารย์ 2 ระดับ 5
2540-2544 ร.ร.ด่านทับตะโกราษฏร์อัปถ้มภ์  จ.ราชบุรี อาจารย์ 2 ระดับ 6
2544-2547 ร.ร.ด่านทับตะโกราษฏร์อัปถ้มภ์  จ.ราชบุรี อาจารย์ 2 ระดับ 7
2547-2552 ร.ร.วัดบางกะพ้อมฯ ครู ชำนาญการ
2552-ปัจจุบัน ร.ร.วัดบางกะพ้อมฯ ครู ชำนาญการพิเศษ
     

ประวัติผลงาน

ปี พ.ศ. ผลงาน เอกสารอ้างอิง