ผู้บริหารและบุคลากร
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
     

   
   
ชื่อ-สกุล : นางนันทวัน  ประสงค์สุข
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศศบ. โภชนาการชุมชน
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 034-751072
มือถือ :  
อีเมล์ :  
   
   

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ

ระดับการศึกษา/วุฒิ จากสถาบัน
2509-2516 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) ร.ร.วัดน้อยแสงจันทร์  จ.สมุทรสงคราม
2516-2519 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.ศ.3) ร.ร.ถาวรานุกูล  จ.สมุทรสงคราม
2519-2522 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
2522-2524 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
2527-2530 ศิลปศาสตร์บัณฑิต / โภชนาการชุมชน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
2544-2545 ป.บัณฑิต / การศึกษา สถาบันราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึง

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2526-2527 ร.ร.วัดบางกะพ้อมฯ  จ.สมุทรสงคราม ครู 2 ระดับ 2
2527-2528 ร.ร.วัดบางกะพ้อมฯ  จ.สมุทรสงคราม ครู 2 ระดับ 3
2528-2532 ร.ร.วัดบางกะพ้อมฯ  จ.สมุทรสงคราม อาจารย์ 1 ระดับ 3
2532-2535 ร.ร.วัดบางกะพ้อมฯ  จ.สมุทรสงคราม อาจารย์ 1 ระดับ 4
2535-2536 ร.ร.วัดบางกะพ้อมฯ  จ.สมุทรสงคราม อาจารย์ 1 ระดับ 5
2536-2538 ร.ร.วัดบางกะพ้อมฯ  จ.สมุทรสงคราม อาจารย์ 2 ระดับ 5
2538-2542 ร.ร.วัดบางกะพ้อมฯ  จ.สมุทรสงคราม อาจารย์ 2 ระดับ 6
2542-2547 ร.ร.วัดบางกะพ้อมฯ  จ.สมุทรสงคราม อาจารย์ 2 ระดับ 7
2547-2555 ร.ร.วัดบางกะพ้อมฯ  จ.สมุทรสงคราม ครู ชำนาญการ
2555-ปัจจุบัน ร.ร.วัดบางกะพ้อมฯ  จ.สมุทรสงคราม ครู ชำนาญการพิเศษ

ประวัติผลงาน

ปี พ.ศ. ผลงาน เอกสารอ้างอิง