ผู้บริหารและบุคลากร
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
     

   
   

ชื่อ-สกุล :

นางปราณี  พันธ์ประสิทธิเวช

ตำแหน่ง :

ครู ชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี

วิชาเอก :

ศศบ. บรรณาธิการศาสตร์

โทรศัพท์ที่ทำงาน :

034-751072

มือถือ :

 

อีเมล์ :

 
   
   

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ

ระดับการศึกษา/วุฒิ จากสถาบัน
2505-2510

ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนต้น(ป.4)

ร.ร.เสนีวิทยา  จ.สมุทรสงคราม

2510-2513

ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7)

ร.ร.ดรุณานุกูล  จ.สมุทรสงคราม

2513-2517

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.ศ.3)

ร.ร.ถาวรานุกูล  จ.สมุทรสงคราม

2517-2520

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ จ.กรุงเทพฯ

2520-2525

ศิลปศาสตร์บัณฑิต / บรรณาธิการศาสตร์

ม.รามคำแหง จ.กรุงเทพฯ

     

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2525-2528

ร.ร.วัดบางกะพ้อมฯ  จ.สมุทรสงคราม

อาจารย์ 1 ระดับ 3

2528-2533

ร.ร.วัดบางกะพ้อมฯ  จ.สมุทรสงคราม

อาจารย์ 1 ระดับ 4

2533-2535

ร.ร.วัดบางกะพ้อมฯ  จ.สมุทรสงคราม

อาจารย์ 2 ระดับ 5

2535-2539

ร.ร.วัดบางกะพ้อมฯ  จ.สมุทรสงคราม

อาจารย์ 2 ระดับ 6

2539-2547

ร.ร.วัดบางกะพ้อมฯ  จ.สมุทรสงคราม

อาจารย์ 2 ระดับ 7

2547-2553

ร.ร.วัดบางกะพ้อมฯ  จ.สมุทรสงคราม

ครูชำนาญการ

2553-ปัจจุบัน

ร.ร.วัดบางกะพ้อมฯ  จ.สมุทรสงคราม

ครุชำนาญการพิเศษ

     

ประวัติผลงาน

ปี พ.ศ. ผลงาน เอกสารอ้างอิง