ผู้บริหารและบุคลากร
โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
     

   
   

ชื่อ-สกุล :

นายชัยณรงค์  ยอดบุญฤทธิ์

ตำแหน่ง :

ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี

วิชาเอก :

คบ. คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ที่ทำงาน :

034-751072

มือถือ :

086-571-2959

อีเมล์ :

chainarong.center@gmail.com
   
   

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ

ระดับการศึกษา/วุฒิ จากสถาบัน
2541-2549 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอรุณประดิษฐ์
2550-2555 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
2556-2560 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
     
     
     

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2561

ร.ร.วัดบางกะพ้อมฯ  จ.สมุทรสงคราม

ครูผู้ช่วย

     
     
     
     
     
     
     

ประวัติผลงาน

ปี พ.ศ. ผลงาน เอกสารอ้างอิง